IPAC
Picture

IPAC Regional Group Excellence Award Winners

2014 Edmonton
2013 Northwest Territories
2012 Calgary
2011 Saskatchewan
2010 Yukon
2009 Edmonton
2008 Victoria
2007 Nova Scotia
2006 Fredericton
2005 Edmonton
2004 Quebec
2003 Edmonton
2002 Manitoba
2001 Victoria
2000 Montreal
1999 Edmonton
1998 Hamilton and Manitoba
1997 Montreal
1996 Vancouver
1995 Fredericton
1994 Fredericton
1993 Yukon
1992 Montreal
1991 Kingston
1990 Montreal
1989 Victoria
1988 Newfoundland
1987 Winnipeg
1986 New Brunswick
1985 Nova Scotia
1984 Newfoundland and Labrador